ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

Η τομογραφία SPECT εφαρμόζεται σε όλα πλέον τα στατικά σπινθηρογραφήματα και σε μερικές περιπτώσεις και σε δυναμικά σπινθηρογραφήματα της καρδιάς σε συγχρονισμό με το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Η SPECT έχει πολύ καλύτερη ευαισθησία από τη συμβατική σπινθηρογράφηση και μπορεί να ανιχνεύσει τη μυοκαρδιακή βλάβη και να εντοπίσει καλύτερα σε τρεις διαστάσεις τις ανιχνεύσιμες βλάβες.

Η εφαρμογή της SPECT στις σπινθηρογραφικές μελέτες του μυοκαρδίου είναι η αποκλειστικά χρησιμοποιούμενη μέθοδος σήμερα και αποτελεί την καλύτερη διαθέσιμη σήμερα μέθοδο για την εκτίμηση της εφεδρείας των στεφανιαίων στη γνωστή στεφανιαία νόσο προ και μετά από επέμβαση στα στεφανιαία (παράκαμψη ή τοποθέτηση stent). Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης (επίπεδο βιωσιμότητας) του μυοκαρδίου μετά από την εγκατάσταση εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Επίσης, η SPECT προσφέρει εξαιρετικές πληροφορίες στη μελέτη των ανοιών, τη διάκριση μεταξύ νόσου Altzheimer και αγγειακής άνοιας, τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και την ανίχνευση επιληπτογόνου εστίας σε ictal ή interictal φάση.

Τέλος, η SPECT έχει ευρεία εφαρμογή στην τομογραφική διερεύνηση οστικών βλαβών, στην εντόπιση όγκων και στην πνευμονική εμβολή.

term of service and privacy policy